23 May 2005 Piaggio Vespa LX150 本地試騎

Production:Benny / Eddy / Dave   鳴謝奧士車行提供車輛iBike Gal- 阿柴
只有十七歲的阿柴,性格好動活潑。來信是連續sent左三次過來驚死老編睇唔到佢份表格,俾佢激死~~

原來阿柴的嗜好除左一般女仔鐘意做的事之外,還喜歡夾Band。阿柴的興趣係對協調力要求甚高的打鼓。Band sound的靈魂除了電結他外便是西洋鼓,阿柴他日肯定會是樂隊的靈魂人物呢!