YoYo仙樂都擔任 iBike Gal @ 2012香港電單車節  25 Nov 2012YoYo仙樂都擔任 iBike Gal @ 2012香港電單車節
 

中文名:吳堯堯
英文名:YoYo

外號:仙樂都
中泰混血兒

生日:6月2日/ 身高:166cm

三圍: 32D-24-33 (吋)
鞋呎吋:  36.5 (US)
頭髮長度:  長髮

頭髮顏色: 啡色  /  眼晴顏色: 啡色
體重:  104 lbs  /  腳長度: 40 (吋)
Production: So/ Jerry / Loretta / Eddy / Dave